۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

والی بامیان از بمبسازان طالبان استقبال کرد ه وبشکه های بمب آنان را نیز تحویل گرفت

سه بمب ساز بشکه ای همراه با بوشکه های بمب واسلحه های دست داشته شان به پروسه صلح پیوستند ونیزمهمات ثقیله وخفیفه  از مرکز بامیان کشف گردید.
ملا یعقوب که همراه با دوتن دیگر از همکاران خود به دولت پیوسته به پژواک گفت  مهارت ساختن بمب های بشکه را توسط امارت اسلامی آموخته است وحالا هم میتواندبمب بشکه ای بسازند

وی افزود (مواد که در ساختن این بمب ها کار میگرفتند شامل مواد انفجاریه نمک وگچ بوده است )وی نگفت که در چه عوامل تخریبی دست داشته اما گفت مدت سه سال با طالبان  فعالیت داشته  وفعلا به پروسه صلح پیوسته اند

ملا قاری امان که فرماندهی این گروپ بمب ساز را به عهده دارد به پژواک گفت فرماندهی ما از طرف مسئول ولایتی طالبان در بغلان صورت میگرفت وما حالا از آنان فاصله گرفتیم

وی افزود خراب کردن مکاتب پل پلچک واز بین بردن مردم واطفال کار درست نبوده از این جهت تصمیم گرفتیم تا اسلحه های دست داشته خود که شامل یک میل کلاشینکوف یکمیل سرتکه و3 مین بشکه ای میشود به دولت تسلیم نمایم .

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان از این گروپ مین سازان به گرمی استقبال نموده وآنان را به پروسه صلح خوشامد گفت

وی به خبر نگاران گفت آرزو مندم تمامی آنانکه در ولسوالی تاله برفک در گروههای مخالف دولت  قرار دارند یک روزی به پروسه صلح بپیوندد.

ولسوالی تاله وبرفک مربوط به ولایت بغلان میباشد واز این جهت که با بامیان هم مرز می باشد مسئولین بخش استخباراتی قوماندانی امنیه موفق شده اند تا گروب مین ساز را از آن ولسوالی متقاعد سازد که دست از تخریب کاری بردارند .
لمری ثارن احمد علیارزاده مسئول مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت بامیان به خبر نگاران گفت به اثر تلاش بخش توریزم قوماندانی امنیه بامیان این گروپ سه نفری به پروسه صلح پیوسته اند

همچنین وی افزود امروز 21 فیر مرمی مزایل 20 فیر سرگلوله مزایل 3 فیر مرمی آرپیچی 7 ومقدار مهمات کلاشنکوف وپیکا از منطقه سری قل مرکز بامیان نیز  کشف وبدست آمد ه است
وی افزود این مهمات کهنه میباشد که از زمان جهاد باقی مانده ودر این ارتباط کسی دستگیر نشده است

۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

سید جعفری سید محمدی درتقابل با گفته های یکی از اعضای شورای ولایتی کنفرانس گزارشدهی بامیان را بی مزه ساختند

3/10/1390
کنفرانس گزارش دهی حکومت محلی بامیان به مردم که ازروز سه شنبه  آغاز یافته بود شام جمعه پایان یافت

در اولین روزکنفرانس گزارشدهی مسئولین حکومتی به ملت آمریت برق بامیان شدیدا مورد اعتراض شهروندان بامیان  قرار گرفت.

شماری از شهروندان بامیان که در این کنفرانس گزارشدهی حضور د اشتند از اداره برق بامیان خواست تا در مورد بی برقی بامیان توضیع دهند ودلیل آنکه چرا برای بامیان برق داده نمیشود خواهان معلومات گردیدند

حاجی محسن یکی از این شهروندان که کتبا از مدیر برق سئوال نمود ه بود نوشته بود که چرا بامیان برق ندارد در جواب معلم عقیل آمر  این اداره روی استیژ رفته فقط یک جمله گفت ( شهروندان بامیان  باید حوصله داشته باشند ) وی فقط همین یک جمله را بیان داشته واز پشت استیژ پاین آمد

جمعیت 350 نفری که در این کنفرانس گزارشدهی شرکت داشتند به آمرصاحب برق بامیان خنده نمودند بدنبال آن دهها سئوال دیگر که تا چه زمانی حوصله باید کرد ارائه گردید اما به این سئولات جواب داده نشد

عبدالرحمن احمدی سخنگوی ولایت که گردانندگی این کنفرانس را به عهده داشت به اشتراک کننده گان کنفرانس گفت اگر به سئولات تا ن پاسخ داده نمیشود بخواطر کمبود وقت است ودر آخر سه روز گزارشدهی به تمامی سئولات جواب ارائه میگردد

شهر بامیان از ده سال است که برق ندارد بخواطر نبود برق شهروندان بامیان تا هنوز سه تظاهرات انجام داده ودر اعتراضات مدنی دیگر چوکی را بنام چوک اریکین نامگزاری کرده اند

نبود برق در مرکز این شهر مشکلات زیادی را بوجود آورده وچندین پروژه برق که سالهای قبل تهداب گزاری گردیده بود  ناکام مانده  وپس از تهداب گزاری کاری روی این پروژه ها صورت نگرفت

شماری از اشتراک کننده گان این سمینار میگوید اگر آمریت برق نمیتواند شهر را برق دهد حد اقل با پرسونلشان به کابل برود ویا از این اداره استعفاء دهند

محمد زمان یکی از این اشتراک کننده گان به پژواک گفت بیش از ده نفر در این اداره از دولت معاش میگیرند اگر در این مدت ده سال کاری نتوانسته اند باید معاش هم نگیرند

وی افزود معاش دولت در برابر کار یک اداره است ووقتی در آن اداره کاری نباشد چرا باید پول بیت المال صرف آن گردد .

کنفرانس گزارشدهی مسئولین حکومتی هفتمین کنفرانس گزارش دهی می باشد که در مقر ولایت برگزار گردیده وعلاوه به اشتراک کننده گان این گزارش بصورت زنده از طریق یکی از رادیوهای محلی نیز نشر میگردد

در روز اول این گزارش دهی سکتورهای زیربنا ومنابع طبیعی سکتور مصئونیت اجتماعی وسکتور امنیت گزارش خود را ارائه نمودند

در دومین روز کنفرانس گزارش دهی سکتورهای معارف سکتورهای خصوصی گزارش ولسوالان شیبر یکاولنک سیغان وگزارش سکتور صحت صورت گرفت

در این کنفرانس  وکلا وسناتوران بامیان در مجلسین شورائ ملی نیز حضور داشتند یکی از این وکلا دراعتراض از سیاست های دولت مرکزی بازسازی را غیر متوازن خواند.

عبدالرحمن شهیدانی نماینده مردم در پارلمان در سخنرانی کوتاه خود گفت متاسفانه در جای که امنیت است باز سازی نیست انکشاف نیست وتمام هزینه های انکشافی مربوط به ولایات نا امن است واین سیاست نا متوازن بحران را در کشور افزایش خواهد داد  .

در سومین روز کنفرانس گزارشدهی سکتورهای انکشاف دهات زراعت حکومت داری ولسوالان ورس کهمرد وپنجاب  گزارش شانرا بخوانش گرفتند 

در روز سوم حیدر علی احمدی نماینده شورای ولایتی بامیان گفت که سید یونوس باصر ریس انکشاف دهات ولایت بامیان  سیاسی وقومی عمل میکند وی در این کنفرانس گزارشدهی گفت اکثریت  پروژه ها را ریاست انکشاف  دهات در مناطق  تطبیق میکند که در آنجا بیشتر از اقوام خودش باشد

اما ریس انکشاف دهات بامیان گفت که( این اتهام میباشد ووی قومی وسیاسی عمل نکرده است )

گفته های این عضو شورای ولایتی با تقابل سید اکبر محمدی یکی از کارمندان هلال احمر بامیان مواجه گردید به دنبال آن سید عباس جعفری کارمند ولایت  نیز به شدت حمایت شانرا از سید اکبر محمدی اعلام کرد اوضاع متشنج گردیده واین کنفرانس را بی مزه ساختند سید محمدی ویسد جعفری اشترااک کننده در این سمینار بودند

در دوره قبلی شورای ولایتی بامیان نیز این اتهام وارد بود که ریاست انکشاف دهات بامیان  کارمندان خود را از اقوام خود انتخاب کرده است .

در آن زمان محمد سجاد محسنی ریس شورای ولایتی بامیان حتی توزیع کمک های این ریاست را غیر عادلانه ووتوزیع کمک ها را نیز قومی خوانده بود

سید یونوس باصراولین ریس در بامیان میباشد که  هر بار از طرف شورای ولایتی بامیان اتهام سیاسی وقومی زده میشود

کنفرانس گزارشدهی در اخیر توسط داکتر حبیبه سرابی والی بامیان ارزیابی گردید وپروسه گزارشدهی را نوعی از شفافیت عنوان کرد

هرچند این کنفرانس با چالشهای تخنیکی وکمبود جا در سالن که گنجاش اشتراک کننده گان را نداشت اما بخواطر که به طور زنده تمام این جلسات بصورت زنده از طریق موج اف ام توسط یکی از رادیوهای محلی نشر میگردید  تمامی شهروندان بامیان در این گزارش دسترسی داشتند

هفتمین کنفرانس گزارش دهی حکومت محلی برای مردم امسال علاوه با نشرات زنده امتیازی دیگری که داشت اشتراک کننده گان میتوانستند آزادانه سئوالات شانرا مطرح نمایند

اما در سالهای قبل این سئولات فقط کتبی بود وبعضا به سئولات اشتراک کننده گان  پاسخ داده نمی شد  وشماری از اشتراک کننده گان اعتراض می نمودند وکنفرانسها را غیر شفاف میخواندند

با این تفکیک به نظر میرسد که این کنفرانس گزارشدهی یکی از شفاف ترین گزارش های حکومت به مردم میباشد۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

کرزی حامی پاکستان به چه علت ؟

تلویزیون پاکستان نشر کرده است اگر احتمالا آمریکا به پاکستان حمله کند کرزی طرف برادران پاکستان را خواهد گرفت  ومصاحبه کرزی را که به زبان اردو صورت گرفته به نشر رسانده است .
می پردازیم به این دیدگاه ریس جمهور که به چه علت این موضع را اتخاذ کرده است  وآیا واقعا کرزی طرف دار کشور پاکستان خواهد بود .
1 - احتمالا ریس جمهور کشور زمانی این مصاحبه را انجام داده باشد که در رویاروی آمریکا قرار گرفته بود ودر آن وقت حتی آمریکا را متجاوز نیزخوانده بود از این فرصت پاکستان  استفاده کرده نظر ریس جمهور افغانستان را که قبلا گرفته در شرایطی آنرا نشر کرده است که تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا قراردارد .
با پخش این مصاحبه پاکستان میخواهد به آمریکا هشدار دهد که اگر یک روزی قصد حمله  احتمالی به پاکستان داشته باشد  ویا بیشتر از این پاکستان را  تحت فشار قرار  دهد  میتواند با هماهنگی کشور های منطقه نقش شانرا از منطقه کم سازد وچنین دلیل را هم پیشکش کرده اند که حتی ریس جمهور افغانستان نیز با ما یکدست خواهد بود  با این احتمال میتوانیم بگوئم  که تلویزیون پاکستانی سوء استفاده  کرده است از مصاحبه  قبلی کرزی به نفع پاکستان  در شرایط خاص
2-  یکی از موارد دیگر ی که حدث زده میشود اینست که ریس جمهور کرزی شاید یک پانت منفی ویا اسناد در دست استخبارات پاکستان داشته باشد که منجر به خلع قدرت وی ویا سبب آبرو ریزی وی گردد  با این اسناد ریس جمهور تحت فشار آی اس آی پاکستان قرار گرفته باشد واین موضع را گرفته باشد .
3- احتمال دیگری که وجود دارد  ریس جمهور میداند که دنیای غرب به وی بی علاقه شده است ویا حد اقل وی را تحویل نمیگیرد با این موضع گیری به نحوی جوامع غربی به خصوص آمریکا را گوشزد  نماید که اگر با دولت افغانستان وبا حکومت وی صادقانه وبرمبنای خواست وی پیش نرود با پاکستان یکجا شده نقش آنان را از منطقه کم خواهد کرد .
با این حال اگر ریس  جمهورموضع گیری رسمی  وواقعی شان همان باشد که با تلویزیون پاکستان مصاحبه نموده بعید به نظر میرسد زیرا ریس جمهور میداند که در افغانستان مردم سران احزاب متنفذین وحتی افکار عامه متنفر از پاکستان می باشد واگر هم احیانا خود تصمیم بر پشتیبانی  پاکستان داشته باشد کاری از دستش ساخته نیست .

۱۳۹۰ مهر ۲۹, جمعه

سیاست بی خبری ریس جمهور از حملات راکتی پاکستان نهایت مظلومیت وبه نفع افغانستان است

چرا کرزی بی خبر از حملات راکتی پاکستان به افغانستان انداخته ومطبوعات را به شایعه پراگنی اتهام میزند؟
اگر دقیق شویم ریس جمهور چاره جز این را نداشت به علت که قوه ای دفاعی کشور وسیستم نظامی حکومت افغانستان به حدی ضعیف وناتوان است که ریس جمهور مجبور میشود قضیه را نادیده بگیرد (شتر دیدی ندیدی )
اگر ارزیابی دقیقتری به صفوف نظامیان دولت افغانستان صورت گیرد چنین نتیجه بدست خواهد آمد ارتش مختلط از نیروهای حکومت ومردم افغانستان  ، طالبان ، استخبارات کشورهای که در افغانستان حضور دارند به شمول استخبارات پاکستان دربین اردو پلیس وامنیت ملی این کشور  دیده میشود واین اردوی مختلط هیچ گاهی در جنگ رویاروی با هیچ کشوری هیچ مخالفی وهیچ طالبی پیروزی نخواهد داشت .
دوم انگیزه ای برای جنگ وجود ندارد اگر احیانا کسانی هم که در بین اردو پلیس وامنیت ملی باشد که به خاطر منافع ملی مبارزه کند مخالفین را از بین ببرد یا دستگیر نماید بدون مجازات ومکافات آزاد میگردد  واگر این افراد اردوی ملی نیز کشته شود بی هدف کشته شده است .
از طرفی هم ممکن نیست با پاکستان که خود در بین اردو وپلیس افغانستان حتی در سطح افسران جاسوس دارد جنک با پیروزی را ادعا کرد .
با این حال ریس جمهور میداند که با این اردوی مختلط که هیچ انگیزه برای مبارزه ندارد جنک با یک کشور هسته ای امکان پزیر نیست وبه ناچار از قضیه چشم پوشی میکند
یا د آور شویم که نه تنها در صفوف ارتش وپلیس افغانستان کشورهای جهان نیروی نظامی داخلی دارد بلکه طالبان نیز از این موضوع مستثنی نیست طالبان نیز به شش دسته تقسیم بندی میگردد که کشورهای عمده آنان  را ایجاد وحمایت میکنند با این حال که وضعیت شکننده  مردم را به ستوه آورده نمایندگان از پارلمان نیز صداهای مبنی بر غرور مردم افغانستان کجا شده است چرا با پاکستان نمیجنگد  بلند میشود  واین لاف بیش نیست  نماینده گان محترم پارلمان کشور تان در وضعیت هست که توانای دفاعی داخلی خود را ندارد چرا لاف میزنید که باید وزیران دفاع وداخله به اقدامات با المثل دست بزنند آیا میشود با این نیروی مختلط غیر ملی با یک کشور بیگانه جنک نمود .
گمان میکنم بیخبر انداختن کرزی از حملات پاکستان به افغانستان به قیمت تهمت بالای رسانه ها  به نفع افغانستان بوده وآنرا باید پذیرفت
ریس جمهور دقیقا میداند که چه تعداد موشک وحتی چند مرمی خفیفه بسوی افغانستان از طرف پاکستان شلیک شده است در این مورد  ریس جمهور دقت داشته باشد که در درازا مدت مانند پاکستان ایران که بیشترین مداخلات در امور داخلی  افغانستان دارند بدون شک حملات زیاد تری را براه خواهد انداخت واز همین حالا سیستم دفاعی کشور را تقویه وتجهیز نماید ویا حد اقل برای توانای تجهیز وایجاد یک اردوی واقعی ملی برنامه را روی دست گیرد .

۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

روایتهای جالب از نا امنی شاهراه بسوی هزارجات

روزی که معاون دوم ریاست جمهوری وزیر فواید عامه از طریق هوا به ولسوالی بهسود برای افتتاح شاهراه بامیان قسمت دوم ونیز افتتاح سرک گردن دیوال غور  سفر کرده بود نیروهای تشریفاتی وامنیتی شان با عبور ازولسوالی جلریز با حدود چهل موتر که امنیتی های ریاست ده نیز در بین آن بود دیده میشد
القصه : بصورت اتفاقی در آن روز یکی از جلابان مال که از کابل به طرف کهنه خمار در حرکت بود  چنین روایت کرد وی گفت ساعت  3 بجه بعد از ظهر بود که با موتر دینا به طرف کهنه خمار میرفتیم کهنه خمار در دره ای میدان مربوط ولسوالی جلریز است
وی گفت ماهم طرف کهنه خمار میرفتیم وبیش از 12 موتر سایکل سوار طالب نیز به طرف آن دره در حرکت بود که با کلاشینکوف پیکا راکت مسلح بودند ودر بالای هر موتر سایکل 2 نفر سوار بودند
این جلاب  وچولی گوسفند میگوید طالب که هست ماهم میدانیم دره ای میدان پر از طالب است ولی این طالبان دلیر از پهلوی پایگاه آمریکایها تیر میشدند ودر آن منطقه آمریکائها در بالای یک تپه پایگاه دارد که اگر بدون دوربین هم سرک کهنه خمار را دید بزند میبند که کسی از آن عبور مرور میکند اما ایچ غرض طالبا را نداد
این جلاب که خود هزاره است با موتر یکی ازپشتونهای کهنه خمار به آنجا رفته بود جلاب گفت رفیق اوغان خود را گفتم این طالبان است گفت بلی آ امروز به عملیات رفته بود وموتر های دولتی از مسیر تیر میشد
جلاب میگوید خوب آمریکائها این طالبان را که از فاصله 100 متری شان عبور میکند نمی بیند گفت وقتی به آمریکایها مستقیم فیر نکنند آنان غرضدار نیست 
جلاب مال میگوید من  نمیدانم که چه سور است ؟؟؟؟؟؟؟؟ 

۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

نظرشوراء علماء شیعه در مورد پیمان استراتیژیک با آمریکا نظر کل علمای شیعه ای افغانستان نیست


روز یکشنبه شورای علمای اهل تشیع به رهبری آیت الله شیخ آصف محسنی  قندهاری  با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : ایجاد پایگاه دایمی آمریکا در این کشور تحت هر عنوانی به صلاح مردم نیست ونقض حاکمیت ملی این کشور است .
این بیانیه تحت نام شوراء علماء اهل تشیع افغانستان صادر گردید وپس از آن تمام وبسایتهای جمهوری اسلامی ایران وصداوسیمای ایران آنرا در صدر اخبار خودبه نشر رساندند
احتمال میرود این موضع گیری عده ئ از علمای اهل تشیع به دنبال  فشار های از طرف سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  صورت گرفته باشد  وعلما را مجبور کرده باشند تا چنین موضع گیری را در قبال پیمان استراتیژیک با  آمریکادر افغانستان انجام دهند.
یکی از مشکلات  عمده علمای افغانستان متکی بودن آنان به کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی پاکستان مصر ایران وعراق می باشند که از طرف مجتهدین ومفتی های آنسوی مرز شهریه وتغذیه میشوند وهر آنچه را که آنان دیکته نمایند باید به  مرحله اجرا گذارند
استقلال فکری وآزادی وخط ومشئ مستقل  زمانی امکان پزیر است که اهرم فشار موجود نباشد ویا حد اقل ضرر آن در آینده احساس نشود
 اگر چنین موضع گیری از طرف به نام شورای علماء اهل تشیع صورت نمی گرفت شاید شهریه صد ها تن از طلاب علوم دینی در مدارس وحوزات که از طرف دفاتر حضرات ایران   داده میشد قطع میگردید .
باور به اینست که عده از علما مجبور شده باشند بخواطر که منافع اقتصادی شان در خطر قرار نگیرد این بیانیه را از آدرس علمای اهل تشیع صادر کرده باشند .
جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بسیار زیرکانه همیشه جامعه تشیع را از آستین مذهب نشان گرفته وبه نحوی مارک ولایت فقیه  ایران رابالای شیعیان افغانستان حک میکنند
باور ما اینست که افغانستان یک ملت است ویک خانواده وهر تصمیم که بر مبنای بودن ونبودن آمریکا در افغانستان گرفته شود همانا تصمیم جمعی مردم ودولت  افغانستان خواهد بود
علم کردن عده ئی به نام شوراء علماء اهل تشیع واستفاده سیاسی از آن دیگر سیاستی ناکامیست که جامعه تشیع ومردم افغانستان قربانی آن نخواهد شد .
با انتشار اعلامیه ای به نام شورای علمای شیعه افغانستان تمام سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران  وصداوسیمای آن کشور فریاد را سر میدهند که گویا مردم اهل تشیع آمریکائها را قبول ندارند .
 تشیع افغانستان  در دوران حزب سازی جمهوری اسلامی ایران در بین اهل تشیع افغانستان  در دهه های قبل عملا تجربه کرده اند  که ایران هم حزب سازی می نمود وهم آتش نفاق را بین شان روشن میکرد .
هدف ایران در آن زمان ازحزب  سازی در بین شیعیان دقیقا این بود که همه شیعیان را تحت سلطه خود داشته باشند وهم با ایجاد اختلافات درونی  شیعیان افغانستان " ایران بتواند مهره های اصلی خود را در افغانستان به قدرت برساند که در نتیجه این طرحهای شوم ومخرب ایران در بین شیعیان جویهای از خون سرازیر وهزاران تن کشته شدند
 این مارک زدن ها نیز سلسله ای همان خطوط نحس فکری برادران جمهوری اسلامی ایران نسبت به تشیع افغانستان است
شیعیان افغانستان درست است که مشترکات مذهبی خود را با ایران دارد واین به این معنی نیست که هویت ملی ومنافع ملی خود را نیز قربانی جمهوری اسلامی ایران نمایند  
ایران برای  مخالفت با ایجاد پایگاههای دایمی در افغانستان از هر وسیله ممکن استفاده میکند وآن وسیله چه در قالب وسیله تبلیغاتی باشد ویا توجیه شرعی ویا  هم ازنوع دسیسه های دیگر
اما راه را که همیشه از آن هر از گاهی در تاریخ  گذشته  استفاده وعبور  کرده است همانا راه مذهب اواز آستین مذهب وارد مسایل سیاسی  ودخالتهای  بیشرمانه خود در امور داخلی افغانستان میگردد .
در این جا به جامعه جهانی باید گفت که  باور داشته باشند جامعه ای تشیع  افغانستان جدا از مردم وکشور افغانستان نیست وتحت همان چطر مشترکی که همانا قانون اساسی کشور  باشد   یکجا تصمیم میگیرند ویکجا منافع ملی  کشور را  تشخیص خواهند داد
همچنان جامعه تشیع  عملا به اثبات رسانده اند که در این ده سال حضور جامعه جهانی خواستار تامین امنیت آزادی بیان ورشد دمکراسی  ومنافع ملی در کشور خود بوده اندوهیچ عمالی آنان را فریب داده نمیتوانند
 در تماس با شماری علمای  نخبه ای اهل تشیع افغانستان   در کابل میدان وردک بامیان ودایکندی شده  به این باور رسیدم که شورای علمای افغانستان منحصر به تعداد مشخص وحلقه خاص  که آنان از علما ء کل شیعه نمایندگی نمایند نمیشود
علماء مناطق مرکزی  میگویند ما به نظرات عده ای علماء که در کابل موضع گیری نمودند احترام داریم اما سخنان آنان  در مورد پیمان استراتیژیک با آمریکا بیانگر دیدگاه تمام علمای اهل تشیع افغانستان  نیست
همچنان عده زیادی از علماء اهل تشیع ازاین  قضیه بیخبرند ومیگویند این کار علما نیست وما دولت داریم حکومت داریم پارلمان داریم متخصصین وکارشناسان بین المللی داریم که نفع وضرر بودن ونبودن آمریکا را در افغانستان تشخیص دهند

همچنین حجت الاسلام  حاجی شیخ خلیل وکیل شورای ولایتی  بامیان ونماینده دفتر آیت الله عظمی محقق کابلی  دیدگاه وبیانیه شوراء  موسوم به علمای شیعه افغانستان را  دیدگاه تمام علماء اهل تشیع نمی داند
با این حال باور ما اینست که برادران جمهوری اسلامی ایران عده ای از علماء کابل را مجبور کرده اند تا به نام علمای شیعه ای افغانستان در قبال مسئله پایگاه دایمی افغانستان موضع گیری نمایند .


۱۳۹۰ مهر ۲, شنبه

گد ائی امنیت وبخشیدن خون برادر ناتنی به طالبان راه برای آوردن صلح نیست


این طالبان نیست که تصمیم بگیرند که با حکومت افغانستان صلح کنند ویا نکنند تصمیم گیرنده های اصلی طراحان هستند که با تامین امنیت افغانستان منافع شانرا زیر خطر می بینند  وطالبان فقط به مثابه وسیله استعمال میشوند
فکر کنید که افغانستان پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا شد  پاکستان وایران چه روز واحوالی خواهد داشت  ؟ 
همچنین بریتانیا نیز از ته دل نمی خواهد افغانستان سر پاه خود باشد چون با داشتن پاکستان که ولدیت انگلیسها را دارد وبه دست انگیسها این کشور زادو ولد یافته دیگر نیازی ندارند که یک افغانستان به عنوان سنگر دوم داشته باشند
انگلیسها طعم تلخ شکست را از این دیار تجربه کرده فکر نمی کنم برای بار دوم خود را در گیرمسایل افغانستان نمایند ونیز علاقه هم ندارد که کشور دیگری در منطقه قدرت بالا تری داشته باشد. واز طرفی در راستای منافع کشور حامی خود که پاکستان است تلاش نیز خواهی کرد . 
حال سئوال این جاست چرا حکومت افغانستان خود را فریب داده وپس از هر اتفاقی همان روش شکست خورده ای را به پیش میگیرد  ومصالحه را با طالبان مطرح میکنندآیا راه دیگر به جز صلح با طالبان وجود ندارد ؟
اگر حکومت افغانستان به معنای اصلی میخواهد صلح را برای افغانستان به ارمغان آورد با کشورهای بریتانیا عربستان سعودی پاکستان وایران وارید گفتگو شود واگر گفتگو با آنان در نتیجه نرسید آنوقت مسیر وراه دیگری را انتخاب کنند
ممکن حلقات ومشاورین ریس جمهور نظر به ملحوظات قومی طالبان با پشتونها  مشوره دهند که با صلح نمودن قدرت بیشتری نصیب قوم میگردد  اما این مفکوره خارج از دایره سیاست وسیاستمداری  خواهد بود .
اگر ریس جمهور میخواهد یک کمی ملی حرکت نماید وافغانستان را از گرداب دوباره کشتار قتل وجنگ های داخلی  نجات دهد ابتدا اختلافات درونی دولت را پاک نموده وبر مسایل مهم کشور چون پیمان استراتیژیک با آمریکا ، تحکیم قوتهای نظامی ، قدم بردارد .
برهان الدین ربانی   دیگر برادرنیست که خونش را به برادران ناراضی بخشید ه شود  وتاکید بر صلحخواهی ریس جمهور امکان دارد درزی عمیق بین پشتونها وتاجیکها ایجاد کند  که جناب ریس جمهور قادر به پیوند آن نخواهد بود .
درخواست روزمره صلخواهی ریس جمهور نه تنها صلح را ببار نیاورده بلکه وحدت مردم افغانستان را نیز به مخاطره می اندازد  قابل توجه دیگر اینست که تیم ارگ ریاست جمهوری افغانستان حتی توانسته مجامع جهانی را از پروسه صلحخواهی ناکام خود به حمایت بکشاند .
به باور من صلح کلمه زیبایست وگسترش صلح امنیت را به بار می آورد وهمه ء انسانها مشتاق آرام زیستن است اما اینکه چطور به آن برسیم راههای زیادی وجود دارد
ابتدا چهار کشور که نامش زکر گردید یگانه کسانی هستند که در آرامش افغانستان سهم دارند واگر مزاکرات با آنان بجائی نرسد همانا صلح در افغانستان نخواهد آمد .
روش دیگری که میتوان صلح را با قوت وتوان حکومت ومردم از داخل آغاز کرد برخورد و اشد مجازات با  عاملین انتحاری ویا جنگجویان تروریست  که دستگیر میشوند خواهد بود  .
متاسفانه باید گفت که این روش به ملحوظات قومی در افغانستان ناکام وکسانی که از سنگر های مستقیم دستگیر میگردد به بهانه های مختلف آزاد میشوند  که این خود بیانگر تشدید بحران وجنک در افغانستان  شده است .
روش دیگر حفاظت وکنترل شدید از مرزهای پاکستان وایران نیز به تامین امنیت وصلح کمک میکند دولت افغانستان از این روشها باید استفاده کند تا عزرخواهی تکراری از طالبان برای صلح.


۱۳۹۰ شهریور ۲۷, یکشنبه

اطلاعات وفرهنگ بامیان به دول دیگران میرقصد

با تاسف باید اذعان کرد که ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان فقط با دول دیگران میرقصد وخود توانای دول زدن را ندارد
ریاست اطلاعات وفرهنگ بامیان یکی از ریاستهای در بامیان می باشد که در دوران حکومت خانم حبیبه سرابی چندین بار دست به دست رئسای ضعیف وگهگاهی هم رئسای متملق  با اداره فاسد قرار گرفته که در این دور نیز از ضعیف ترین مدیریت برخوردار است
با تاسف دیگر باید گفت که این اداره حدود بیش از چهار نفر خارج از مرز ولسوالی یکاولنگ  در این ریاست ندارد واین یک خطر بزرگی برای از هم پاشاندن مردم بامیان است  اگر بنا باشد در هر اداره که شخص از یک منطقه باشد وتمامی پرسونل شان نیز از همان منطقه باشد  باید گفت هر ریاستی حکومت در بین حکومت است .
از این گذشته مدیریت جشنواره سوم راه ابریشم به ریاست اطلاعات وفرهنگ محول شده بود ریاست اطلاعات و فرهنگ با همان زاویه دید که نسبت با گزینش کارمندان خوددارد با خبر نگاران نیز منطقه ای برخورد می کند
در بزکشی حوض شاه ولسوالی یکاولنک رادیو پیوند ورادیو تلویزیون بامیان را با خود برده اند زیرا مدیر مسئولین این دو رسانه از یکاولنک می باشد ودیگر خبر نگاران اصلا خبر هم نشدند که در حوض شاه چه گذشت
با اینکه دفتر محترم ایکوتوریزم دعوت نامه ای برای تمامی خبر نگاران از طریق مکتوب وایمل فرستاده بودند اما زمانیکه مدیریت آن به اطلاعات و فرهنگ قرار گرفت دیگر سیاه وسفید گردید

ریاست اطلاعات وفرهنگ باید بانی برگزاری  جشنواره ها باشد اما این اداره که  خود ظرفیت برای برپای چنین جشنواره ها را ندارد با مداخله کردن در برپای جشنواره های دیگران آنرا نیز خرابتر می کنند
اشاره داریم به چند موضوع مهم در این جشنواره : بی نظمی در جشن که هر اشتراک کننده را بی زوق می نمود یکی از ضعف مدیریت این برنامه بود که ریس اطلاعات وفرهنگ وریس کمیته برگزاری  نتوانسته بود آنرا اداره نماید
یکی از موارد دیگری که با ریس اطلاعات وفرهنگ مطرح گردید وآن فروش اجباری بلیط برای خبر نگاران، مئوظفین امنیتی پلیس وامنیت ملی بود
ما به این باوریم که پلیس وامنیت ملی وخبر نگاران هر کدام برای انجام وظیفه در محفل می آیند وفروختن بلیت برای آنان ضعف مدیریت برنامه می باشد
هرچند ریس اطلاعات وفرهنگ توجیه دارد که خبرنگاران جنجالی است وباید خریدن بلیط به یک فرهنگ تبدیل شود اما ژورنالیستان  ومسئولین امنیتی مجبور نیستند که برای انجام وظیفه خود پول پرداخت نمایند
واین موضوع  است که باعث هرج ومرج وباعث بی نظمی در جشنواره ها میگردد  هرچند قیمت بلیط ناچیز است 10 افغانی میشود اما قانونا از کسانی که دعوت میشود نباید بلیط بالای آنان به فروش برسد ویا قبلا باید در دعوت نامه ها یشان موضوع پول را تزکر میدادند که به این شرط شما میتوانید در برنامه شرکت نمائد
علی ای حال ما امید واریم برگزاری چنین جشنواره ها با مدیریت سالم ودور از تعصبات منطقه ای  در بامیان برگزار گردد تا تعدادی از مردم بامیان مردم فقیری که در گیرو دار فقط وفقط برای  پیدا کردن  روزی حلال کار میکنند سود مند باشد

۱۳۹۰ مرداد ۲۰, پنجشنبه

معنوی اجرای فرمان را بر زندان ترجیح داد

استقبال معنوی از فرمان رئیس جمهور

 
رییس کمسیون مستقل انتخابات از فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر واگذاری صلاحیت حل جنجال های انتخاباتی به این کمسیون استقبال کرد.
فضل احمد معنوی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این کمیسیون، آماده اند تا فرمان رئیس جمهور کرزی را تطبیق کند.
رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه فرمانی را به خاطر حل اختلافات به وجود آمده بعد از انتخابات ولسی جرگهء سال گذشته صادر کرد و از کمسیون مستقل انتخابات خواسته است تا این فرمان را عملی کند.
آقای معنوی نگرانی برخی از اعضای ولسی جرگه را نیز بی اساس خواند که گویا رییس جمهور به او دستور داده تا فیصلهء محکمه اختصاصی را عملی بسازد.
این در حالیست که در برخی رسانه ها به نقل از فرمان رئیس جمهور کرزی گزارش شده است که وی خواستار تطبیق فیصله محکمه اختصاصی در مورد انتخابات شده است.
تهیه شده توسط کلید گروپ
____________________________________________________________________
نقد :  شاید هم آقای معنوی از سیاه چال ترسیده که گفته های خود را با وکلا فراموش کرده وآنرا بی اساس میخواند
یا اینکه احمد بهزاد را همان خبر نگار رادیو آزادی فرض کرده  که قبلا در آن کار میکردوشاید هم به بهزاد گفته باشد آف دی ریکارد  است  ولی زمانیکه بهزاد میگوید ما درجمع وکلا ی که با معنوی هم صحبت بودیم این موضوع را معنوی مطرح کرده گفت که من توسط ریس جمهور به این پست گماشته شده ام ومصئونیت ندارم تا فرمان را اجرا کنم  ویا زندان را انتخاب نمایم  به این معنی است که وی اجرای فرمان را به زندان ترجیح داده است
غافل از این که به غیر از گوش بهزاد گوشهای دیگری از وکلا نیز شنیده اند که گفته های معنوی در روز گذشته حقیقت بوده که بلبلک معنوی آنرا جار زده است .۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

کرزی به معنوی یا زندان یا تطبیق فیصله دادگاه ویژه (راه دیگری پیشنهادی الفرار)


این قلم به شوخی می نگارد : وقتی جناب ریس جمهوربه ریس کمسیون مستقل انتخابات آقای معنوی دو راه بیشتر نگذاشته ما به آقای معنوی پیشنهاد میکنیم راه دیگری نیز وجود دارد که فرار را بر قرار ترجیح دهد وافغانستان را ترک کند

این فرار تاریخی هم به منافع مردم افغانستان است وهم عامل ختم بحران وبحران سازی خواهد بود وبه تاریخ ثبت خواهد شد که برای تطبیق  واحترام به قانون اساسی کشور ریس کمسیون مستقل انتخابات فرار باعزت نمود

شاید یکی از بهترین فرار های دنیا باشد زیرا کسانی دیگری مانند پادشاهان ریس جمهور وسطر اعظمان از کشور های خودکه در تاریخ فرار کرده  اند بخواطر فشار های مردمی بالای آنان بوده اما این فرار بخواطر ترس از مردم نه بلکه بخواطر آرامش مردم ویک کشور محروم خواهد بود

پیشنهاد میشود که در پاکستان نرود زیرا در آنجا برادران ناراضی زیاد است واگر احیانا در آنجا شما آفتابی شدید برادران  ناراضی راپور تانرا خواهد داد واز گوشت گرفته پس به افغانستان خواهد آورد

 البته گفتم شوخی است وقصد فرار معنوی را ندارم فقط در ماه روزه بخواطر که ثواب کرده باشم یک راه کوچک به معنوی نشان دادم  که هم آقای معنوی از زیر فشار ریس جمهور رهای یابد وهم مردم افغانستان دچار بحران نشوند
ومفاد مستقیم این فرار به هزاره ها  این خواهد بود که  یازده تن وکلای هزاره طبق فیصله دادگاه حذف میگردد و یک هزاره بجایش معرفی نمیشود  ( حالا شما هم میپزیرید که فرار فایده دارد یاخیر؟؟؟؟؟؟؟)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

(دوراه پیشنهادی ریس جمهورکرزی به معنوی را در گزارش زیر به خوانش بگیرید )